�ർ������(CSS��ʾͼƬ)

02Ͽ������(CSS��ʾͼƬ)

欢迎及时了解太行山大峡谷最新公告与新闻资讯
感谢您关注太行山大峡谷

壶关、太行、奇峡
      

千年古城,美哉壶关,奇峡峻峰,尉巍壮观。四海墨客聚文会,采风揽胜太行山。

程林超—山西长治——风云峡谷_副本.jpg

太行莽莽十万峰,危崖耸峙通天庭,峭峰铮嵘如霜雪,林涛阵阵情切切;山高壁险疑无路,猕猴攀援愁去处,奇山异洞世罕见,置身疑是仙境间。巨树野花草漫漫,小溪蜿蜒水潺潺。紫团山上紫云升,青龙峡里飞流泉,十八盘上百路转,八泉峰上思悠远。

八泉峡山水韵(8)_看图王.jpg

壶关太行十万山,难于蜀道上青天,山风习习沁心牌,只见危岩不见天。“羊肠坂”上羊肠道,由来英雄扼腕叹。“白云寺”里白云绕,“红豆峡”里凤思鸾。孔子“回车”千古颂,曹操吟诗《苦寒行》,刘秀被撵十八盘,王莽篡汉“挂心肝”,自古太行多英杰,热血男儿热血汉,抗日救国身先死,英名长存天地间!

刘俊华—山西长治—天地人_看图王.jpg

沧海桑田起巨变,春风飞渡太行山。山花烂漫遍山野,绿树苍苍湛蓝天。万紫千红百花艳,奇峡绝壁生杜鹃。风起云涌雾漫起,太行屹立天地间。山溶雾,雾遮天,天地人间共一体,不见苍天不见山。夏至群山起轰鸣,飞瀑落玉珠四溅。秋日红叶红似火,硕果累累挂枝前;峡外秋高气又爽,峡内凉风阵阵寒。北风呼啸入太行,飞雪茫茫舞蹁跹;冰雕玉砌着银装,令人神往令人叹!美景由来关不住,美哉壮哉太行山!

在线纪念品(CSS显示图片) 电子门票(CSS显示图片) 太行驴友会(CSS显示图片)